mimladi

Povodom Međunarodnog dana mladih u Europskoj godini mladih

Međunarodni dan mladih

Mladi u Hrvatskoj su slabo zainteresirani za politiku. 

Među mladima je prisutan demokratski deficit. 

Politička participacija mladih i spremnost da se više uključe u političke aktivnosti su na vrlo niskoj razini. 

Prethodno iznesene činjenice predstavljaju neke od ključnih nalaza istraživanja Instituta za društvena istraživanja provedenog još 2018. godine1. Isto bi se, nažalost, moglo reći i danas. Bez obzira na objektivnom nezadovoljavajuće stanje, navedeno istraživanje je pokazalo i da tri četvrtine mladih smatra da trebaju više mogućnosti da se njihov glas čuje u politici. Dvije petine drži da njihova generacija ne uživa dovoljno prava, a samo desetina misli da su interesi mladih dovoljno zastupljeni u politici. Jedino što je po tom pitanju raširenije među mladima je formalna politička participacija (npr. izlazak na izbore). 

Kad sve to sagledamo, ne treba nas iznenaditi da su mladi zapostavljeni u javnim politikama. U prilog tome, na Međunarodni dan mladih u Europskoj godini mladih propitkujemo dvije činjenice koje sve to potvrđuju u praksi:

1. Nedonošenje Nacionalnog programa za mlade, strateškog dokumenta za mlade, još od 2017. godine 

2. Slabost Savjeta mladih i njihova neaktivnost

Nedonošenje Nacionalnog programa za mlade, strateškog dokumenta za mlade, još od 2017. godine 

Nacionalni program za mlade (dalje: NPM) je provedbeni program središnjeg državnog tijela državne uprave definiran Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske2. Drugim riječima, to je dokument kojim se utvrđuju ciljevi, prioritetna područja i mjere javnih politika za mlade usmjerene na poboljšanje uvjeta i kvalitete života mladih3

Ovaj dokument se donosi na temelju nacionalnih planova, programa Vlade i financijskog plana središnjeg tijela državne uprave te vrijede za vrijeme trajanja mandata Vlade. Osim toga, u Zakonu stoji da čelnik središnjeg tijela državne uprave donosi provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost Vlade2.

Imajući to na umu, nije jasno zašto je NPM zadnji put donesen za razdoblje od 2014. do 2017.4, tj. da gotovo 5 godina ne postoji jedini strateški dokument koji se izravno odnosi na mlade. 

Poznato je da je u međuvremenu započeo drugi mandat ove Vlade Republike Hrvatske, ali i da je prošlo do preustroja tijela državne uprave uslijed kojeg je osnovan Središnji državni ured za demografiju i mlade (dalje: SDUDM)5.

Poznato je i da je u izradi Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine koji je pokrenut Odlukom6 od 8. srpnja u kojoj stoji da je za izradu NPM-a zadužen Središnji državni ured za demografiju i mlade. Nakon toga, 30. srpnja novom Odlukom7 osnovana je Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga NPM-a za razdoblje od 2022. do 2024. godine te su dosad održana dva sastanka.

Što je uzrok nedonošenja ovog dokumenta? Kakva je to poruka mladima u Europskoj godini mladih? Hoće li proći prva godina provedbe tog dokumenta bez njega?

Mladi bi doista trebali biti strateški interes Vlade Republike Hrvatske i u praksi kako bi se ublažilo njihovo iseljavanje i kako bi ih se potaknulo na veći doprinos ukupnom razvoju zemlje.

Slabost Savjeta mladih i njihova neaktivnost

Kako ne bi sva neodgovornost pala na visoku politiku i nadležno tijelo državne uprave, dio odgovornosti svakako se treba pripisati nezainteresiranosti mladih u svojim lokalnim sredinama.

Jedan od oblika društvenog i političkog djelovanja mladih (u lokalnim sredinama) je djelovanje u savjetu mladih lokalne i regionalne razine.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini8. Valja ga razlikovati od Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske, međuresornog savjetodavnog tijela koje ima zadaću sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade9.

Glavna svrha je uključivanje mladih u odlučivanje o javnim poslovima i politikama od važnosit za mlade u lokalnim sredinama, njihovo aktivno sudjelovanje u javnom životu, informiranje i savjetovanje mladih. Pritom je, između ostalog, važna obrazovna dimenzija jer mladi putem savjeta mladih izravno uče o političkim procesima, demokratskom sudjelovanju i odlučivanju itd8.

Prema podacima iz izvješća o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih u 2020. godini (podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni) 2020. godini je bilo 15 aktivnih županijskih (71,4 %), 44 gradska (34,6 %) i 27 (6,3 %) općinska savjeta mladih. Dakle, ukupno je bilo aktivnih samo 86 (14,9 %) savjeta mladih. Tome treba dodati 37 osnovanih, ali neaktivnih savjeta mladih8.

Nastavak obilježavanja međunarodnog dana

Koji su uzroci ovog stanja? Kako uopće očekivati bolje javne politike za mlade? Kako osvijestiti važnost političke participacije među mladima? Kako upoznati građane s posljedicama takvog stanja? Kako uvjeriti donositelje odluka da je mlade treba poticati na uključivanje u donošenje odluka? Kako potaknuti mlade na veći i jači društveni i političi angažman? Pitanja su to na koja nema jednostavnih i jednoznačnih odgovora, no jasno je da mladih nisu zainteresirani, kao i da je u mnogim područjima nepovoljna demografska struktura zbog iseljavanja.

Međunarodni dan mladih u Europskoj godini mladih podsjetnik je na ove teško rješive probleme. Za rješenjima će iznova tragati svaka nova generacija. Zasad nastavljamo obilježavati Međunarodni dan mladih.


Literatura i izvori

1 Gvozdanović, A., Ilišin, V., Adamović, M., Potočnik, D., Baketa, N., Kovačić, M., 2019: Istraživanje mladih u Hrvatskoj 2018./2019.. Zagreb, Friedrich Ebertt Stiftung, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kroatien/15291.pdf..

2 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_123_2798.html.

3 Nacrt prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine, https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13290.

4 Nacionalni program za mlade, Središnji državni ured za demografiju i mlade, https://demografijaimladi.gov.hr/nacionalni-program-za-mlade-4072/4072.

5 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_85_1593.html.

6 Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade, https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Broshure/Odluka%20o%20pokretanju%20postupka%20izrade%20Nacacionalnog%20programa%20za%20mlade%20za%20razdoblje%20od%202022.%20do%202024.%20godine.pdf.

7 Odluka o osnivanju Radne skupine skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Središnji državni ured za demografiju i mlade, https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Broshure/Odluka%20o%20osnivanju%20Radne%20skupine%20za%20izradu%20Nacrta%20prijedloga%20Nacionalnog%20programa%20za%20mlade%20za%20razdoblje%20od%202022.%20do%202024.%20godine.pdf.

8 Godišnje izvješće o praćenju provedbe Zakona o savjetima mladih u 2020. godini, Središnji državni ured za demografiju i mlade, https://demografijaimladi.gov.hr/UserDocsImages/Broshure/Godi%C5%A1nje%20izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20pra%C4%87enju%20provedbe%20Zakona%20o%20savjetima%20mladih%20u%202020.%20godini.pdf.

9 Savjet za mlade VRH, Središnji državni ured za demografiju i mlade, https://demografijaimladi.gov.hr/istaknute-teme/mladi-4064/savjet-za-mlade-vrh/4068.

Unesite pojam po kojemu želite pretraživati portal.